Дом здравља Уб

На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и                      додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава која је                                                         Закључком 51 број: 112-3854/2021  од  27.04.2021.године Дому здравља Уб дала сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 1 (једног) извршиоца више стручне спреме – систм администратор подршке корисницима информационих система и технологије и на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр. 01-761 од 11.05.2021.године,                         Дом здравља Уб расписује:     

                  

Оглас за послове

  1. СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР ПОДРШКЕ КОРИСНИЦИМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Број извришалаца:1

Врста радног односа: радни однос на неодређено време

Радно време: пуно 40 часова недељно

 

Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Уб

  1. Високо образовање:

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова

- на студијама у трајању до три године

  1. Да има једну годину радног искуства у области здравствене заштите
  2. Да је држављанин Републике Србије

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом
  • Копија личне карте
  • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
  • Оверену копију дипломе о завршеном високом образовању

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу:                    Дом здравља Уб, ул. Добросава Симића бр.1, 14 210 Уб. Рок за подношење пријаве је                    10 дана од дана објављивања у листу Послови. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Дома здравља Уб

Примаријус др Биљана Николић