Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 37.. Zakona o radu (("Službeni glasnik RS", br. 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014, 13/17 i 113/17), člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 96/2019), člana 5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-941 od 28.02.2019 godine, I Aneksa kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica broj 01- 5810 od 18.12.2019 a u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2020. godinu br. 112-01-31/2020-02 od 27.02.2020. godine direktor Doma zdravlja Subotica raspisuje

 


O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1.

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA do 31.12.2021. godine i to sledećih kadrova

a) Medicinska sestra -tehničar - 1 izvršilaca.

 

2.
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014, 13/17 i 113/17) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-1420 od 23.03.2018.i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova broj 01- 2150 od 14.05.2021.godine
Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1. za medicinsku sestru – tehničara su:
• Završena srednja medicinska škola i stečeno zvanje medicinska sestra -tehničar,
• položen stručni ispit i
• licenca.


3.

Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:
• overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila- medicinska sestra -tehničar;
• Overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu za zdravstvene radnike;
• Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
• Overena fotokopija licence za medicinsku sestru –tehničara,
• Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.


4.
Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.


5.
Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.


6.
Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja.

 

7.
Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.
Kontakt telefon 024/600-736


8.
Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:
Dom zdravlja Subotica, 24000 Subotica, ul. Petefi Šandora 7.
sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

DIREKTOR
DOMA ZDRAVLJA SUBOTICA
Ivanka Beoković, dipl. ekonomista