ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

На основу Закључка 51 број:  112-3854/2021 од 27. априла 2021.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у вези са чланом 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“број 96/2019 ), вд директора Дома здравља Панчево дана 20.05.2021.године расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА – 1 извршиоц на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Одсеку информатике и комуникације

 

    ОПИС ПОСЛОВА:    поставља и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме  сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;

поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других;

поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података;

учествује у изради пројектне        документације;

тeстира програмске целине по процесима;

  • подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;

инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података

 

        У С Л О В И:    средња  стручна спрема, познавање рада на рачунару, возачка  дозвола «Б» категорије

ВОЗАЧ У ХМП – 1 извршиоц на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ

 

    ОПИС ПОСЛОВА:   врши хитан санитетски превоз пацијената, помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената, одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу

 

   У С Л О В И:      средње образовање, возачка дозвола «Б» категорије, сертификат о едукацији из ургентне медицине

 

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља Панчево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова подносе се на адресу ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА БРОЈ 2, СА НАЗНАКОМ ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС, ИЛИ ДИРЕКТНО НА ПИСАРНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО.

 

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

ДР СТОЈАН ВИШЕКРУНА