Универзитетско клинички центар Крагујевац

На основу Одлуке в. д. директора Универзитетског клиничког центра Крагујевац број 01-4730 од 12.05.2021. године, све у вези са чланом 7. ставом 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/19), УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ТРАЈАЊУ ОД 12 МЕСЕЦИ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

 

 1. Оглашава се пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом и то:

 

 1. 1 (једног) економског техничара (средња стручна спрема – IV степена средњег образовања) ради попуне радног места економског техничара за потребе Службе за правне и економско-финансијске послове,на одређено време у трајању од 12 месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

 

 1. 2 (два) економиста (виша стручна спрема – VI степена струковног / вишег образовања) ради попуне радног места економисте за потребе Службе за правне и економско-финансијске послове, на одређено време у трајању од 12 месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

 

 

 1. Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I. Одлуке јесу општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

 

Посебан услов за заснивање радног односа за послове из става I је:

 1. Радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите на поменутим пословима.

 

Избор кандидата обавиће се на основу интервјуа са кандидатима који обавља стручна    Комисија Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

 

 1. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплома o стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом;
 • Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

 1. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).

 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

 

 1. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац.
 2. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Универзитетског клиничког центра Крагујевац и у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 1. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт 034 50 52 73.

                       

 1. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:

 

 

Универзитетски клинички центар Крагујевац

Ул. Змај Јовина 30

34000 Крагујевац

Обавезно назначити за које се радно место конкурише:

Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“  

 

 

В. д. директора Универзитетског клиничког центра Крагујевац

Доц. др Предраг Саздановић