Општа болница "Студеница" Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  Сагласности Министарства здравља 51 број :112-01-204/2021-02  од 23.03.2021.године      и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-645 од 20.05.2021  године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује       

 

                                                                                О    Г    Л    А   С 

                

 

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом  2 ( два ) доктора медицине у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање,  почев од 10. септембра 2005. године

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.            

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • лиценцу;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                          

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

      В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

         "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

 

 

 

                                                                      Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

Број:6-648

20.05.2021 .године

К  Р  А  Љ  Е  В  О

 

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-647    од  20.05.2021.                           године, Општа болница "Студеница " Краљево расписује                                                                                                                                                                                                           

 

                                                         О    Г    Л    А   С

                 

За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла у трајању до 17 месеци  1 медицинскe сестрe/техничарa  на болничком одељењу у Служби за неурологију – Одељење неурологије, Општа болница.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

 - IV  степен - средња медицинска школа општег смера

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању( приправнички стаж )

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • лиценцу;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                          

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                                                   В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

                                                         "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

 

 

 

                      Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

 

ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

Број:6-644

20.05.2021. године

К  Р  А  Љ  Е  В  О

              

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-643   од 20.05.2021.                године   Општа болница "Студеница " Краљево расписује                                                                                                                                                                                                                  

О    Г    Л    А   С

               

За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом у трајању од 6 (шест) месеци са пробним радом од 3 (три) месеца  због повећаног обима посла 1 медицинске сестре /техничара у дијагностици у Одељењу за клиничку патологију и судску медицину, Општа болница.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

- IV  степен - средња медицинска школа општег смера стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

            Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • лиценцу
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                          

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ 

"СТУДЕНИЦА" 

Мр сци мед др Зоран Мрвић,

спец.дечије хирургије и дечије урологије