ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос једног (1) извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца:

 

Један (1) извршилац: ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА БОЛНИЧКОМ ОДЕЉЕЊУ И У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ у Одсеку за неуромишићне болести Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Стационара Клинике за дечју хабилитацију и рехабилитацију  

 

Опис посла:

-учествује у амбулантно-поликлиничком раду и консултативно-конзилијарној служби

-превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине , о чему води прописану медицинску документацију

-прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје  потребну документацију о резултатима лечења

-поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење

-обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим  стањем и лечењем

-обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења

-учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите

-обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима

-обавља и друге послове из свог делокруга рада, а по налогу непосредног руководиоца

-за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Да поседује високустручну спрему VII-2 степен – завршен медицински факултет, специјалиста дечје неурологије
  2. Положен специјалистичкииспит из дечје неурологије 
  3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеном медицинском факултету

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА у Одсеку за неуромишићне болести“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.