Институт за онкологију и радиологију Србије

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутних запослених, на пословима:

 

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР – 2 извршиоца, за потребе Клинике за интернистичку онкологију и Клинике за онколошку хирургију.

Услови за заснивање радног односа:

- средње образовање друштвеног смера у трајању од 4 године,

- знање рада на рачунару.

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
  • доказ о знању рада на рачунару.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената и доказ о здравственој способности.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

 

 

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14