Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

О  Г  Л  А  С

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  - до повратка привремено одсутног запосленог

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом – до повратка привремено одсутног запосленог у Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима................. 1 извршилац

                - за рад у служби Педијатрија

 

 

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену средњу медицинску школу – општи смер и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверенуфотокопију дипломе 
  • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију Лиценцеиздате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • доказ о имунизацији ММРвакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5 са назнаком «ОГЛАС»

 

                                                Назначити у молби датум почетка огласа

 

 

Оглас важи од 27.05.2021. године до 03.06.2021. године

 

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање