ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

  ЈАВНИ ОГЛАС

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

  1. 1. Један( 1 ) извршилац на радно местоДоктор медицине  Центар за контролу и превенцију болести.

 

- Опис посла: спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; узима и обрађује епидемиолошку анамнезу од лица под здравственим надзором; врши лекарски преглед и утврђује постојање индикација за флуорографски преглед лица под здравственим надзором; утврђује постојање кожних, заразних и паразитарних обољења од значаја за лица која раде на производњи и промету животних намирница, на нези и васпитању предшколске деце, у просвети и др. утврђује епидемиолошке индикације за врсту и обим лабораторијских анализа; даје стручне процене о здравственој подобности лица за рад на пословима који подлежу здравственом надзору; учествује у здравствено-васпитном раду; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу руководиоца и помоћника руководиоца Центра.

 

- Услови:

   - Високо образовање медицинске струке

* на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

* на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године;

 -  Положен стручни испит;

 - Лиценца;

 - Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

 - Возач Б категорије.

 

Додатни услов:

  • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност

( добро познавање рада на рачунару – COVID база, база заразних болести; рад у делатности епидемиологије; искуство у спровођењу епидемиолошког надзора над COVID-19 и другим заразним болестима ).

 

Пожељно је да кандидати доставе изјаву установе у којој су стекли искуство у раду за горе наведене допунске услове.

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење о завршеноm факултету медицинске струке;
  • уверење о положеном стручном испиту;
  • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
  • фотокопија возачке дозволе;

извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);

уверење о држављанству;

фотокопију/очитану личну карту;

потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

 III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази)”. Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.