Дом здравља Житиште

ОГЛАС
за радно место:

Возач санитетског возила

 

Број извршилаца: 1 (један)
Врста радног односа: радни однос на одређено време због повећаног обима посла, до 2 месеца

Радно време: пуно, 40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 

Услови за пријем:

  1. Завршена средња школа
  2. Положен возачки испит „Б“ категорије
  3. Држављанство Републике Србије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом, уз обавезну адресу и контакт телефон
  • Личну карту (фотокопија или очитана)
  • Сведочанство о завршеној средњој школи (фотокопија)
  • Уверење о држављанству (оригинал)
  • Фотокопију возачке дозволе
  • Лекарско уверење о способности управљања санитетским возилом

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити на адресу: Дом здравља Житиште, 23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16, са назнаком „За оглас – возач санитетског возила“. Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.