ДОМ ЗДРАВЉА АДА

На основу члана 37.  става 1. и става 4. тач. 1) Закона о раду,  Директор Дома  здравља Ада, дана  31.05. 2021. године

 

расписује

О  Г  Л  А  С

 

за пријем

 

ЈЕДНОГ ВОЗАЧА ВОЗИЛА  Б  КАТЕГОРИЈЕ

 

 

на одређено време  до повратка радника са дугачког  боловања

 

                      број извршиоца: 1 (ЈЕДАН)  ВОЗАЧА ВОЗИЛА  Б  КАТЕГОРИЈЕ

     Услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на оглас су:

                                  1)   Завршена средња школа трећи/четврти степен стручне спреме и поседновање возачке дозволе  „Б“ категорије за управљање моторним возилом.

  допунски  услови :

претходно утврђена здравствена способност за рад на тим пословима од стране надлежног здравственог органа, у складу са законом

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити оригинал или оверена следећа документа :    

 

  • Диплому о завршеној  школи, и поседовање возачке дозволе „Б“ категорије за управљање моторним возилом (оверена фотокопија)
  • Извод из матичне књиге рођених (фотокопија),
  • Уверење  да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци),
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци),
  • Кратку биографију CV


Молбе са неопходним документима треба доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Кикинда – Испостава Ада и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу ДОМ ЗДРАВЉА АДА У АДИ улице Јожеф Атила бр. 9 са  назнаком »ЗА ОГЛАС«.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.ДИРЕКТОР
др Андраш Балог