Специјалнa болницa за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“бр.96/19, 58/20 - Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр.837/1 од 31.05.2021.године за пријем у радни однос на одређено време 1 (једног) вишег физиотерапеута, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос 1 (једног) вишег физиотерапеута

на одређено време у трајању од 3 месеца

                                                          

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 месеца са пуним радним временом за радно место:

- виши физиотерапеут, са описом послова предвиђеним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица;

 

II

Услови за заснивање радног односа су:

- завршена Виша или Висока здравствена (медицинска) школа – смер физиотерапеут, VI степен стручне спреме;

III

Уз пријаву се подносе следећа документа у затвореној коверти на којој нагласити за који оглас се подноси документација:

- оверена фотокопија дипломе о завршеној Вишој или Високој здравственој (медицинској) школи – смер физиотерапеут, VI степен стручне спреме;

- лична и радна биографија;

- фотокопија личне карте;

- оверена копија лиценце.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305

 

 

ВД директора др Рашко Пантовић