Дом здравља,,Др Симо Милошевић”

На основу члана  8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 и 58/2020) и члана 192.Закона о раду(,,Службени гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18), а у складу са Закључцима 51 број:112-2821/2021 од 30.03.2021 год.и 51 број:112-5052/2021 од 28.05.2021 год.Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и овлашћења из члана 22.став 1.тачка 17. Статута Дома здравља ,,Др Симо Милошевић”,,Др Симо Милошевић”, в.д директора Дома здравља расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”, на пословима:

 

1. Доктор медицине/изабрани лекар- 1 извршилац

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године важећа лиценца за обављање послова из своје струке.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком  биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце;

-Фотокопију личне карте;

 

 

 

2. Медицинска сестра-техничар - број извршилаца 4

Стручна спрема/образовање

Завршена средња медицинска школа

- IV степен стручне спреме

Додатна знања/испити/радно искуство

-Положен стручни испит;

-Лиценца за рад;

-Познавање рада на рачунару(основни пакет MS Officе и Windows окружење);

-Радно искуство:најмање шест месеци у звању медицинске сестре/техничара

 

Заинтересовани кандидат за радно место медицинске сестре /техничара подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;

-фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-фотокопију лиценце;

-фотокопију личне карте;

 

Рок за подношење пријава је 8(осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“,сајту Министарства здравља РС,и сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља,,Др Симо Милошевић”, ул.Пожешка бр.82, 11030 Београд или на писарници ДЗ, III спрат, соба бр.5.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

 

 

В.Д ДИРЕКТОР

Др Ненад Бјелица