Завод за јавно здравље Чачак

На основу чл.24. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе („Сл.гл.РС“ број 96/19 и 58/20) и  у складу са Одлуком директора број 2406   од 10.06.2021.г. за давање сагласности за ново запошљавање

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК расписује:

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

 

         МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ

  1. 1. Радни однос се заснива на неодређено време
  2. 2. Број извршилаца: 1
  3. 3. Радно време: пуно радно време

 

               Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Чачак у Центру за контролу и превенцију болести

Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција,учествује у набавци потребног материјала,врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама.Обавља послове дезинсекције, дезинфекције и дератизације по епидемиолошким индикацијама, по уговорима и захтевима корисника услуга, врши требовање потребних материјала за ДДД, води евиденцију о потрошњи истог.Обавља послове из области јавног здравља здравствено васпитање,врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама,врши унос података из области здравствене статистике,води евиденције узима лабораториски материјал у Заводу и на терену.

 

            УСЛОВИ: - средње образовање,средња медицинска школа-смер медицинска сестра-техничар

                - положен стручни испит

    -лиценца

    -најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању

                -познавање рада на рачунару

                - положен возачки испит” Б” категорије

             Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњењу наведених услова огласа: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој  медицинској школи  смер медицинска сестра/техничар (IV),фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију решења о издавању лиценце,  доказ о стеченом радном искуству од најмање 6 месеци у наведеном звању,  фотокопију извода из матичне књиге рођених или венчаних (ако је дошло допромене презимена), фотокопију личне карте, доказ о познавању рада на рачунару-фотокопију сертификата ако поседује, а ако не поседује провера се врши непосредно код послодавца.           

                 Уз пријаву на оглас, кандидатi достављају и кратку биографију (CV) са адресом и контакт телефоном. 

           РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе запошљавања филијала у Чачку.

            Пријаве са документацијом доставити у затвореној коверти, поштом или лично на адресу Завод за јавно здравље Чачак, ул.Краља Петра I бр.8 са назнаком “Пријава на оглас  број

___________/2021“, а на полеђини коверта навести име и презиме подносиоца пријаве. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве које не садрже тражене податке неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, просечна оцена у току школовања  и сл.), о чему ће бити телефонским путем обавештени.

            Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в.д.директор Завода за јавно здравље Чачак.

           

               Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Чачак.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року који неће бити дужи од 30 дана.

 

            Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на Wеb сајту Министарства здравља.

 

 

ВД Директор

др Аксентије Тошић