Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-3190/Р  од  15.06.2021. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на одређено време до три месеца због повећаног обима посла за следећа радна места:

  1. Медицинска сестра /техничар на осталим болничким одељењима за рад у Служби интерне медицине –  1 извршилац
  2. Медицинска сестра /техничар у интензивној нези нивоа 2  за рад у Служби анестезије са реаниматологијом –  1 извршилац

Потребни услови:

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

  • средње образовање медицинске струке

Додатна зања/ испити/ радно искуство

  • стручни испит;
  • лиценца или Решење о упису у комору;
  • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

 Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

Оглас је објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић