Дом здравља „Земун“

В.Д.Директора Дома здравља „Земун“, Улица Рада Кончара 46, Земун, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Земун“ (члан 24.), Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Земун“с агласности Министарства здравља  број: 112-01-00295/2021-02 од 05.04.2021.године (Закључак  51 бр.112-2821/2021 од 30.03.2021. године, сагласност Министарства здравља бр 112-01-00493/2021-02 од 11.05.2021.год Закључак 51 бр.112-3854/2021 од 27.04.2021 ,Сагласност бр 112-01-00556/2021-02 од 02.06.2021 , Закључак 51 бр.112-5052/2021 од 28.05.2021. ), Правилника о систематизацији радних места, доноси  Одлуку 03.бр.2498 .од  16.06.2021.године  којом расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС        

                              

за пријем у радни однос на неодређено време

1.Оглашава се потреба за пријем у радни однос за следеће послове

 

   1.Виши радиолошки техничар                     - 2 извршиоца

               2.Медицинска сестра/техничар                   -  7 извршиоца

               3.Стоматолошка сестра/техничар              -  1 извршилац

               4.Лабораторијски техничар                         -  1 извршилац

Врста и степен стручне спреме:

 

 

  1. За послове Виши радиолошки техничар

               - завршена  виша/висока струковна  школа здравствене струке –смер за радиолошке техничаре

- положен стручни испит

- лиценца

- пожељно радно искуство у струци

 

  1. 2.   За послове медицинска сестра/техничар

              - завршена  медицинска школа –општи смер  (IV степен стручне спреме)

              - положен стручни испит

              - лиценца

              - пожељно радно искуство у струци

 

          3..   За послове стоматолошка сестра/техничар

              - завршена  медицинска школа – смер за стоматолошке сестре  (IV степен стручне спреме)

              - положен стручни испит

              - лиценца

             - пожељно радно искуство у струци

 

       4..   За послове лабораторијски техничар

              - завршена  медицинска школа – смер за  лабораторијске техничаре  (IV степен стручне спреме)

              - положен стручни испит

              - лиценца

              - пожељно радно искуство у струци

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

     - оверена фотокопија дипломе , уверења о положеном стручном испиту

    -  оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик Коморе

    - доказ о радном искуству (фотокопија Уговора о раду и сл.)                          

     - оригинал или оверена фотокопија  Уверења да се против кандидата не води истрага и кривични поступак не старије од 6 месеци  (уверење издаје суд)

      - личну карту на увид

      - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом у затвореној коверти на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас (навести послове)

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министарству

здравља ради објављивања на интернет страници Министарства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Са  кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве биће обављен разговор и обавиће се тестирање.

Дом  здравља“Земун“ задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља „Земун“ http://www.dzzemun.org.rs/  од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

 

 

Предмет обрадила: Светлана Кајнацо,дипл.правник 

в.д.директора Дома здравља“Земун“

др Александра Цветковић,спец.опште медицине