Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19)  и одлуке в.д. директора Института бр. 3767/1 од 18.06.2021. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку возног парка Одељења за техничке и помоћне послове у Служби за правне, финансијско – рачуноводствене, техничке и помоћне послове Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

БОЗАЧ ВОЗИЛА Б КАТЕГОРИЈЕ

на одређено време, до 3 месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

2 извршиоца

 

Опис послова и радних задатака:

Обавља оправке свих врста моторних возила, сервисирање истих, врши заменудотрајалих делова и уређаја у мотору, мењачу и свим другим склоповима, води генералне оправке возила, управља моторним возилом по налогу, потписује налоге за техничку исправност возила, даје извештаје о утрошку потрошног материјала. Обавља послове одвожења медицинског отпада по утврђеном распореду лица одговорног за поступање са медицинским отпадом. Обавља и друге послове из делокруга рада Одељења по налогу шефа Одељења.За свој рад непосредно одговара начелнику Службе.

 

Услови:

  • средње образовање
  • изузетно – основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору
  • возачка дозвола Б категорије

 

Пријаве и CV слати  на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСВОЗАЧ ВОЗИЛА Б КАТЕГОРИЈЕ

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.