Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19)  и одлуке в.д. директора Института бр. 3888/1 од 24.06.2021. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за медицински отпад Одељења за животну средину и здравље у Центру за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО – ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Ради на прикупљању, обради података и изради извештаја о праћењу система управљања медицинским отпадом на територији Републике. Учествује у евидентирању индикатора животне средине из области медицинског отпада. Ради на формирању базе података о систему управљања инфективним медицинским отпадом у здравственим установама у Републици Србији. Планира, организује и учествује у спровођењу редовне спољне провере квалитета стручног рада у управљању медицинским отпадом у здравственим установама и другим облицима здравствене службе. Врши прикупљање, евидентирање, контролу података и формира базу података о спроведеним спољним проверама квалитета стручног рада у управљању медицинским отпадом у здравственим установама и другим облицима здравствене службе (приватна пракса) у Републици Србији. Врши анализу података и израђује годишњи извештај о спроведеним спољним проверама квалитета стручног рада у управљању медицинским отпадом у здравственим установама и другим облицима здравствене службе у Републици. Прати стање загађености животне средине из области медицинског отпада. Учествује у организовању и спровођењу мера у ванредним ситуацијама из домена делатности Одсека. Учествује у изради периодичних публикација по појединим програмима из делатности Одсека.  Извршава законску обавезу извештавања надлежних установа из области коју прати у свом раду. Учествује у извештавању Агенције за заштиту животне средине о створеним и третираним количинама отпада у Институту, као и о кретању опасног отпада. Пружа стручно-методолошку помоћ институтима/заводима за јавно здравље и осталим здравственим установама у Србији. Организује и обавља едукацију запослених у здравству из области управљања медицинским отпадом и заштите животне средине. Врши едукацију струковних санитарно-еколошких инжењера и виших санитарних техничара. Обавља административно-техничке послове из делокруга рада Одсека. Обавља рад на терену из домена послова Одсека и координира сарадњу са трећим лицима. Учествује у изради плана управљања медицинским отпадом установе и радног плана постројења. Прати иновације у области управљања отпадом у земљи и иностранству. Ради на анализи, оцењивању и давању мишљења на планове за управљање медицинским отпадом. Обавља и друге послове и задатке из делокруга  рада Одсека по налогу начелника Центра.

 

Услови:

  • високо образовање: - на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
  • стручни испит,
  • лиценца,
  • најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању,
  • знање енглеског језика;
  • познавање рада на рачунару;
  • организационе способности.

 

Пријаве и CV слати  на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”,

Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО – ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР (МЕДИЦИНСКИ ОТПАД)

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.