Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19)  и одлуке в.д. директора Института бр. 3890/1 од 24.06.2021. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за молекуларну микробиологију у Центру за микробиологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

 

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО – ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

на одређено време, до 12 месеци, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

5 извршилаца

 

 

Опис послова и радних задатака:

Учествује у надзору и извођењу анализа молекуларне микробиолошке дијагностике. Припрема реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка испитивања. Учествује у надзору и извођењу процедуре контроле квалитета у области молекуларне микробиолошке дијагностике. Учествује у надзору и извођењу документације о извршеним анализама. Одржава лабораторијску опрему. Узима и припрема узорке за микробиолошка испитивања. Изводи микробиолошке анализе. Изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите. Учествује у надзору и одржавању изолата и референтних култура  микроорганизама. Врши издавање резултата. Спроводи стандард добре лабораторијске праксе, примену система квалитета. Врши проверу контролних тестова и контролу резултата под надзором одговорне особе. Учествује у организовању, обуци и тренингу лабораторијског особља. Обавља и друге послове из делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.

 

 

Услови:

  • високо образовање: - на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
  • стручни испит,
  • лиценца,
  • најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању,
  • знање рада на рачунару.

 

 

Пријаве и CV слати  на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”,

Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО – ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР (МОЛЕКУЛАРНА МИКРОБИОЛОГИЈА)

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.