Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-5421 /2 од 29.06.2021.године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком  51 број 112-3855/ 2021 od 27. априла 2021. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом (преко 10%)  за следеће послове:

 

 • ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА БОЛНИЧКОМ ОДЕЉЕЊУ И У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ...........................................1 извршилац

Опис послова:

 • Ради на пријему, обради и лечењу  болесника;
 • Врши свакодневне визите;
 • Ради у дежурству по распореду;
 • Ради у специјалистичкој амбуланти, функционалној дијагностици и у кабинетима;
 • Ради на дијагностичким, терапеутским и рехабилитационим поступцима на одсеку, функционалној дијагностици и кабинетима, као и на увођењу нових метода у дијагностици и лечењу болесника;
 • Учествује у конзилијарним прегледима и по потреби ради као консултант у другим организационим јединицама;
 • Ради у комисији за упућивање болесника у здравствене институције ван подручја РФЗО Ниш;
 • Стручно се усавршава у земљи и иностранству и нова сазнања и сопствена истраживања презентује на стручним састанцима лекара Института;
 • Учествује у стручном и научном раду;
 • Учествује у едукацији лекара на лекарском и специјалистичком стажу;
 • Учествује у едукацији болесника и нижег медицинског особља на одсеку;
 • Обавља и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања и начелника клинике;
 • За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања и начелнику клинике.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17- одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (Пречишћен текст) од 19.05.2021. године бр.03-4041/1.

 

-           са  високим  образовањем из области медицинских  наука:- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; односно - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.           

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеном Медицнском факултату, Доктор медицине;

-Диплома о стеченом стучном називу специјалисте Интерне медицине

- Уверење о положеном стручном испиту за доктора медицине;

-Уверење о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине;

-Лиценца

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

           

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време (преко 10%),  за  радно место Доктор медицине специјалисту на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти “.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић