Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-4638/2                                                      од 28.06.2021. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, са пуним радним временом,  за следеће послове:

 

  • ВОЗАЧ ТЕХНИЧКОГ ВОЗИЛА...................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

  • Дужи се са возилом за транспорт хране и одговоран је да исто одржава у исправном стању;
  • Свакодневно пере и дезинфикује унутрашњост возила;
  • Врши превоз готове хране за објекте “Зеленгора” и “Терме” и из истих објеката враћа празно посуђе;
  • Одговоран је за одржавање беспрекорне хигијене посуђа за транспорт хране;
  • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредних руководилаца;
  • За свој рад одговара директору и непосредним руководиоцима.

 

              Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17- одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (Пречишћен текст) од 19.05.2021. године бр.03-4041/1.

 

- са завршеним средњим образовањем  – туристичка струка, електортехничар, машинска струка, гимназија, правно - биротехничка струка, економска струка, текстилна струка, и  возачком дозволом „Б“ категорије. 

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

 

- Диплома о завршеној средњој школи -  туристичке струке, електортехничке, машинске струке, гимназије, правно - биротехничке струке, економске струке, текстилне струке.

- Возачка дозвола „Б“ категорије;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време,  за  радно место Возач техничког возила“.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић