Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03- 5420/1                                                      од 29.06.2021. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање број: 112 - 1725/2021 од  26. фебруара 2021.године, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на неодређено  радно време,  са пуним радним временом,  за следеће послове:

 

 • ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ ...................1 извршилац

 

Опис послова:

 

 

    • Ради на радиографским снимањима болесника;
    • Ради на обради филмова у комори;
    • Помаже радиологу при радиоскопији;
    • Ради на магнетној резонанси и другим дијагностичким методама радиолошке дијагностике;
    • Одговоран је за квалитет свог рада;
    • Води рачуна о хигијенско-техничкој исправности Рö кабинета;
    • Ради и друге послове из делокруга рада Рö кабинета по налогу директора Института, помоћника директора за немедицинска питања и лекара специјалисте;
    • За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања.

 

              Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17- одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (Пречишћен текст) од 19.05.2021. године бр.03-4041/1.

 

 • са високом образовањем из области медицинске науке: - на основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; односно - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положеним стручним испитом, лиценцом, најмање шест месеци радног искуства у звању вишег радиолошког техничара

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној високој медицинској школи струковних студија – виши радиолошки техничар  односно стуковни медицински радиолог;

-Уверење о положеном државном -  стручном испиту;

-Лиценца;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на неодређено време,  за  радно место Виши радиолошки техничар у дијагностици “.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић