Специјалнa болницa за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин

У складу са Одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 01-382/21 од дана 29.06.2021. године, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  неодређено време

 1. Дипломирани правник – 1 извршилац

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

Високо образовање

                        - на основним академским студијама из области правних наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама из области правних наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 1. Дипломирани економиста – 1 извршилац

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

Високо образовање

- на основним академским студијама из области економских наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама из области економских наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

 1. Координатор у туристичко- административном центру– 1 извршилац

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

Високо образовање:

-на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, попропису који уређује високо образовање, поцев од 10.септембра 2005.године;

- на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године или

- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005. године

-на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005. Године.

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

-најмање две године радног искуства из области делокруга рада.   

 

 1. Правни референт – 1 извршилац

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

 • Средње образовање - гимназија или средња школа општег – друштвеног смера.

 

 1. Рецепционер – 1 извршилац

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

 • Средње образовање.

 

 1. Месар – 1 извршилац

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

 

 1. Физиотерапеутски техничар – 2 изршиоца

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин.

 • Средње образовање – образовни профил физиотерапеутски техничар.
 • Стручни испит за звање физиотерапеутски техничар;
 • Лиценца за обављање послова физиотерапеутског техничара;
 • Најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

       

        У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа који се подносе у оригиналу или овереној фотокопији.

 

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

 

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Сомбор, испостава Апатин.

       Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260, Апатин-  Одсеку за опште и правне послове.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

в. д.  директора

др Драгана Мрђенов