Институту за ортопедско-хируршке болести „БАЊИЦА“

Радно место –Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге на неодређено време  са пуним радним временом – 4 извршиоца

 

Услови које кандидати треба да испуњавају су:

- пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и:

 

  • оверени препис или фотокопију дипломе о завршеној основној школи – II степен стручне спреме (са просечном оценом),
  • доказ о радном искуству у струци (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
  • фотокопија личне карте или очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип),
  • биографију, са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

Пробни рад  је шест месеци.

Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

 

 

В. Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Проф. др  Зоран Башчаревић