Универзитетска дечја клиника

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2021. годину бр.112-01-114/2021-02 од 06.04.2021. године.  године и Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр. 112-01-00556/2021-02 од 02.06.2021. године  као и одредаба чланова 7 -9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6(шест) месеци на радно место медицинска сестра-техничар у операциониј сали -1 (један) извршилац и то:

 

-Медицинска сестра/техничар у операционој сали – 1 (један) извршилац,  Служба операционог блока са стерилизацијом    

 

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове:

 

-Медицинска сестра/техничар у операционој сали – 1 (један) извршилац,  Служба операционог блока са стерилизацијом    

 

Општи/типичан опис послова:

 

Обавља послове медицинске сестре/техничара у операционом блоку на пословима инструмантара ;

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • учествује у пријему болесника, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање,врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
 • фактурише утрошене лекове и медицинска средстба укључујући и уградни материјал
 • врши припрему операционе сале за извођење хируршке интервенције или других специјалистичких интервенција;
 • врши припрему пацијената за извођење хируршке интервенције и учествује у збрињавању хитних стања
 • асистира хирургу при хируршкој интервенцији нарочито код компликованих опрација
 • води бригу о прању, дезинфекцији и стерилизацији инструмената, као и бројном стању истих након завршене хируршке интервенције;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • обавезно учествује у примопредаји дужности медицинских сестара;
 • обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом

За свој рад непосрeдно је одговоран главној сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.    

 

II

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове медицинске сестре – техничара у операционој сали, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            - IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера

- положен стручни испит

- лиценца

- најмање 6 (шест) месеци радног искуства на пословима медицинске сестре-техничара

 

III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ- 1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокапију лиценце
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе , Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту Клинике.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.