Универзитетски клинички центар Србије

На основу Одлуке в.д.директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 10056  од 29.06.2021. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00493/2021-02 од 05.05.2021. године о Закључку 51 бр: 112-3854/2021 од 27.04.2021. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ  КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима

на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ  РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 39 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Клинику за очне болести

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

II за Клинику за неурохирургију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

III за Клинику за гинекологију и акушерство

-2 гинеколошко-акушерске сестре на неодређено време са пробним радом од три месеца

-2 педијатријске сестре на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

IV за Клинику за дигестивну хирургију – Прва хируршка

-4 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

V за Клинику за психијатрију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

VI за Клинику за пулмологију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

VII за Клинику за грудну хирургију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

VIII за Клинику за урологију

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

IX за Клинику за нефрологију

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

X за Центар за медицинску биохемију

-1 лабораторијски техничар на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

XI за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

XII за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

XIII за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

-3 медицинске сестре/техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

XIV за Центар за анестезиологију и реаниматологију

-3 медицинске сестре/техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

XV за Клинику за алергологију и имунологију

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

XVI за Клинику за кардиохирургију

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

XVII за Клинику за кардиологију

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

XVIII за Клинику за васкуларну хирургију

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

XIX за Клинику за гастреонетерохепатологију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

XX за Службу за патологију, патохистологију и медицинску цитологију

-1 лабораторијски техничар на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанства од 1. до 4. разреда
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго)
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за радна места утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

проф.др Милика Ашанин