Општа болница Бор

На основу члана 7, 8 и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП  и ЈЛС („Сл.гласник РС“бр.01/2015, 106/2018),  у складу са Кадровским планом Опште болнице Бор за 2020.годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године и Правилником о систематизацији радних места Опште болнице Бор,  в.д.директор Опште болнице Бор  расписује

 

  Ј  А  В  Н  И    О   Г   Л   А   С

за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци

због повећаног обима посла

 

I     1 доктора медицине специјалисту анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије,  са пуним радним временом, за рад у Служби за анестезију са реаниматологијом и амбулантом за бол Опште болнице Бор

- Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:  

  - Завршен Медицински факултет, положен стручни испит, положен специјалистички испит из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, VII/2 степен стручне спреме,   Решење о упису у Комору и важећа Лиценца за рад.

 Опис послова: У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места  Опште болнице Бор.

  II  1 доктора медицине специјалисту гинекологије и акушерства,  са пуним радним временом, за рад у Служби за гинекологију и акушерство Опште болнице Бор

- Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:  

  - Завршен Медицински факултет, положен стручни испит, положен специјалистички испит из гинекологије и акушерства, VII/2 степен стручне спреме,   Решење о упису у Комору и важећа Лиценца за рад.

 Опис послова: У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места  Опште болнице Бор.

   

   Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.
     

    Кандидат који буде изабран, пре закључњења Уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оверене фотокопије потребне документације.


       Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља РС.  

    Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

    Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Опште болнице Бор  www.borbolnica.org.rs.

 

    Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.        Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.         

 

       Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница Бор,

       Др Мишовића бр.1., 19210 Бор, са назнаком за “Оглас” и бројем радног места за које се конкурише.

 

 

Општа болница Бор

в.д.  д и р е к т о р

спец.др мед. Горан Јоксимовић