Дом здраља Апатин

На основу члана 5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2020. годину број: 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године и Инструкцијом о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа из плана мреже здравствених установа број: 120-01-151/2020-02 од 01.06.2021. године, те одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-763/2021 од 30.06.2021. године, директор Дома здравља Апатин расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

-ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР 1 (један) извршилац са пуним радним временом (40 часова) недељно, на одређено време до 3 месеца, за рад у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце Дома здравља Апатин. За наведено радно место потребно је: високо образовање - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис посла: директно прима задатке од начелника службе и њему  је одговоран за извршење истог. Обавља куративне прегледе  школске деце .Обавља превентивне прегледе школске деце.Учествује у спровођењу плана и програма вакцинације школске деце. Обавља прегледе школске деце у циљу утврђивања постојања евентуалних контраиндикација за апликацију вакцине. Здравствено васпитни рад школске деце – индивидуални и групни.

 

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе о завршеном високом образовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце, потврда о радном искуству. Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин, сваког радног дана од 08 до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здравља Апатин, Апатин, Нушићева бб са назнаком „За оглас“.  

Оглас се објављује: код: Националне службе за запошљавање-филијала Апатин, на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет станици Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 08.07.2021. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав