Дом здравља Брус

На основу члана 6.- 10. Колективног уговора код Дома здравља Брус број 484, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18, 365/18, 154/19, 454/19, 49/20, 560/20,  Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2018.годину број 112-01-200/2018- 02 од 20.августа 2018.године, Инструкције Министарства здравља Републике Србије број: 120-01-151/2020-02 од 25.децембра 2020.године, одлуке директора Дома здравља Брус број 259  од 09.07.2021.године расписује се

О Г Л А С

за пријем у  радни односа на одређено време

до 30. септембра 2021.године

 

за рад на пословима радног места

спремач-ца просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одељењу за техничке и друге сличне послове, са пуним радним временом ради повећаног обима посла  ..................................................................................................................................... 1 извршилац

1)Опис послова

 

одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност, одржава хигијену у административним просторијама, одржава хигијену у заједничким просторијама, санитарним чворовима здравствене установе и околине здравствене установе, обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе, требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће, односи разврстан отпад ( инфективни и комунални ) до места одлагања.

 

2) Услови

 

      -Стручна спрема/ образовање

         -Основно образовање

 

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:

- доказ о завршеном образовању( у фотокопији)

- кратку биографију

        Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.

 

        Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

 

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

 

 

ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец.

гинекологије и акушерства