Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisuje se  sledeći:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

  1. a) Na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutne zaposlene do njenog povratka na rad, za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

ZDRAVSTVENI SARADNIK NA PROMOCIJI ZDRAVLjA - NUTRICIONISTA 

 

USLOVI:

-završene specijalističke strukovne studije drugog stepena

- visoka škola strukovnih studija – smer oblast javno zdravlјe,

-licenca,

-položen stručni ispit.

 

OPIS POSLOVA:

- obavlјa antropometrijska merenja, određuje BMI, određuje distribuciju masnog tkiva (tip gojaznosti) i unosi rezultate u bazu podataka radi praćenja stanja uhranjenosti pacijenata,

- učestvuje u praćenju, istraživanju i analizi zdravstvenog stanja i zdravstvene kulture bolesnika u Bolnici,

- učestvuje u sprovođenju programa promocije zdravlјa i programa akcija koji su posebno usmereni na osetlјive grupacije,

- organizuje i kontroliše pripremu jela po bromatološkim normativima, kao i dijetetskim nutricionističkim zahtevima,

- određuje individualne energetske potrebe bolesnika i izrađuje dijetetski plan,

- daje savet o pripremi pojedinih namirnica,

- sastavlјa standardnu i dijetalnu ishranu bolesnika u skladu sa stručnim instrukcijama lekara,

- izrađuje jelovnik za dnevnu, nedelјnu i mesečnu ishranu, bazirajući dijete na potrebama bolesnika,

- planira jela različitog sastava i vrednosti u zavisnosti od vrste bolesti, godišnjeg doba i mogućnosti nabavke namirnica na tržištu,

- izrađuje dijete za bolesnike koji žele da unaprede svoju ishranu i održe postojeću telesnu masu,

- odgovara za kvalitet, količinu i strukturu pripremlјene hrane u skladu sa odgovarajućim standardima,

- stručno se usavršava u okviru svoje struke,

- daje uputstva za određeni higijensko-dijetetski režim uz promovisanje fizičke aktivnosti kao integralnog dela dijetetskog programa,

-obavlјa i druge poslove iz okvira svoje struke po nalogu glavne sestre/glavnog

tehničara specijalne Bolnice,

-obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk