ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-5052/2021, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 28.05.2021.године и Одлуке директора Градског завода број V-5-2984/1 од 12.07.2021. године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

 

 Један ( 1 ) извршилац на радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне хемије.

 

 

Опис посла: учествује у процесу припреме и анализе узорака за физичка, физичко-хемијска и хемијска испитивања, под стручним надзором аналитичара; учествује у обради података лабораторијских анализа и изради одговарајућих извештаја; прави потребне реагенсе; учествује у теренским физичко, физичко-хемијским и хемијским испитивањима; учествује у вођењу лабораторијске документације; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара Лабораторије, шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

    Услови:

 • Високо образовање медицинске струке

- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Додатни услови:

 • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност

( Претходно радно искуство у области испитивања хемијских и физичко-хемијских особина воде за пиће, минералне, стоне, базенске и отпадне воде, Обученост за самостално припремање и анализу воде применом аналитичких метода: волуметрија, електрохемија, спектрофотометрија, колориметрија, гравиметрија,Разврставање узорака при пријему, евидентирање, унос података о узорковању, о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података за израду извештаја, прављење одређених реагенаса, обрада података лабораторијских анализа, matriks spike узорака и израда х-карти за различите матриксе и методе одређивања, вођење лабораторијске документације (дневне вредности температуре и процента влаге у лабораторији, дневна верификација вага, сређивање базе података сертификованих референтних материјала и верификација списка SRM-a, и документација о превентивном одржавању опреме која се користи у свакодневном раду у лабораторији), Потврду/Сертификат о завршеној обуци за рад на спектрофотометру, pH-метру, кондуктометру и оксиметру, Практично лабораторијско искуство за самостално припремање узорака воде за анализу анјона и катјона јонском хроматографијом, Припрема узорака за одређивање органског угљеника у води, Искуство у примени захтева стандарда ISO 17025, потврду о самосталном спровођењу QA/AC контрола хемијских анализа ).

Уколико кандидат поседује предходно радно искуство пожељно је доставити изјаву организације у којој је спроводио наведене послове.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење  о стеченом високм образовању медицинске струке;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
 • доказ о стеченом радном искуству у трајању од најмање шест месеци у траженом звању;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.
 •  

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић