Дом здравља ``Др Властимир Годић `` В а р в а р и н

На основу чл.30-33 и чл.37 Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 74/15,13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)  чл. 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020-Анекс)  закључка Скупштине општине Варварин бр.401-43/2020-I од 18.12.2020.год. и одлуке директора бр._970  _ од ___12.07.__2021.год., расписује се:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 

 За пријем у радни однос на одређено време, чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком и то:

 

  • један извршилац (1 извршилац) - возач у хитној медицинској помоћи, на одређено време до 5 месеци – у Одсеку санитетског транспорта у Дому здравља ``Др Властимир Годић`` Варварин, са пуним радним временом.

 

 

Опис послова : Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова

Услови за пријем у радни однос:

Потребна стручна спрема : Средње образовање

Остали посебни услови :

  • Возачка дозвола „Б“ категорије

 

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

  • доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе)
  • фотокопија извода из матичне књиге рођених
  • фотокопија извода из матичне књиге венчаних (за кандидате код којих је било промене презимена)
  • уверење о држављанству
  • лекарско уверење
  • фотокопија или очитана лична карта
  • фотокопија возачке дозволе

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве са пратећом документацијом слати поштом на адресу: Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, ул. Слободе бб, или доставити лично у просторије Службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

 

Контакт  телефон : 037/787-276

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

Директор Дома здравља Варварин

Др Јасмина Ракић, спец.опште медицине