Здравствени центар „Аранђеловац“

На основу члана 7. Став 1. Тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствен установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ БР. 96/19) , члана 23. Статута Здравственог центра „Аранђеловац“ , Сагласности Министарства здравља Републике Србије за пријем у радни однос на неодређено време број: 112-01-00704/2021-02 од 02.07.2021. године и Одлуке в.д директора Здравственог центра „Араснђеловац“ расписује се:

 

Ј    А    В    Н    И         О    Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА РАДНА МЕСТА

 

Перач лабораторијског посуђа  – 1 извршилац, пуно радно време

Услови у погледу образовања:

За радни место домар /перач лабораторијског посуђа :

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове – основно  образовање ;

Радно искуство од 6 (шест) месеци;

Као доказ испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

  1. Пријаву на Оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном и адресом становања;
  2. Кратку биографију кандидата;
  3. Оверену фотокопију дипломе /сведочанства о завршеној школи;
  4. Доказ о радном искуству;
  5. Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

 Спремачица  просторија у којима се пружа здравствена заштита – 1 извршилац, пуно радно време

Услови у погледу образовања:

За радни место  спемачица просторија у којима се пружа здравствена заштита  :

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове – основно образовање;

Радно искуство  од 6 (шест) месеци;

Као доказ испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

  1. Пријаву на Оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном и адресом становања;
  2. Кратку биографију кандидата;
  3. Оверену фотокопију дипломе / сведочанство о завршеној школи;
  4. Доказ о радном искуству;
  5. Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

 

Опис послова за наведено радно место утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти са назнаком  „Пријава на оглас“ слати поштом на адресу: Здравствени центар „Аранђеловац“ , ул. Краља Петра Првог бр. 62, 34 300 Аранђеловац или лично предати на писарници Здравственог центра (на истој адреси).

Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивањан на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

Послодавац може позивати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

Неблаговреме , непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА „АРАНЂЕЛОВАЦ“

Јеличић др Нина