Здравствени центар „Аранђеловац“

На основу члана 7. Став 1. Тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствен установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ бр. 96/19) , члана 23. Статута Здравственог центра „Аранђеловац“ , Kадровског плана Здравственог центра „Аранђеловац“  бр.112-01-31/2020-02 од 16.јуна 2020.године,  Измене Кадровског плана за Здравствени центар „Аранђеловац“ од 11.августа 2020.године , Сагласноси Министарства здравља РС бр. 112-01-00556/2021-02 од 01.06.2021.године, Сагласности МЗ РС бр.112-01-00704/2021-02 од 02.07.2021.године и Одлуке в.д директора Здравственог центра „Араснђеловац“ расписује се:

 

Ј    А    В    Н    И         О    Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ ЗА РАДНА МЕСТА

 

  • Доктор медицине – 6 извршиоца, пуно радно време, а за попуну упражњених радних места ;

Услови у погледу образовања за радно место доктора медицине

Стечено високо образовање на интегрисаним академским студијама, по прописима који уређују високо образовање почев од 10.09.2005.године и основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године.

Додатна знања/испити/:

- положен стручни испит;

-поседовање лиценце;

-знање рада на рачунару;

- радно искуство од најмање 06 месеци по положеном стручном испиту;

Опис послова за наведено радно место  утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

Уз пријаву за оглас неопходно је доставити следећу документацију:

-кратку  биографију;

-оверену фотокопију дипломе о стеченом високом  образовању;

-оверену  фотокопију Уверења о положеном стучном испиту;

-оверену лиценцу или решење о упису у лекарску  Комору ;

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

- потврду о радном искуству на пословима доктора медицине;

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти са назнаком  „Пријава на оглас“ слати поштом на адресу: Здравствени центар „Аранђеловац“ , ул. Краља Петра Првог бр. 62, 34 300 Аранђеловац или лично предати на писарници Здравственог центра (на истој адреси).

Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивањан на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

Послодавац може позивати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

Неблаговреме , непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА „АРАНЂЕЛОВАЦ“

Јеличић др Нина