Kонцесије за финансирање, пројектовање, изградњу, одржавање и управљање три објекта гараже са хелидромом у оквиру комплекса Универзитетског клиничког центра Србије

На основу члана 35, а у вези са чланом 10. став 1. и чланом 20. став 3. и 20 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама Републике Србије („Службени гласник РС” бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) („Закон о концесијама”), Министарства здравља Републике Србије („јавно тело“), у својству концедента, објављује:

 

Јавни позив за учествовање у поступку доделе концесије за финансирање, пројектовање, изградњу, одржавање и управљање три објекта гараже са  хелидромом у оквиру комплекса Универзитетског клиничког центра Србије

 

Министарство здравља Републике Србије позива сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају услове из овог јавног позива („јавни позив”) да учествују у поступку доделе концесије за изградњу гаража и хелидрома и обављања поверене делатности – управљање гаражама, а чији је предмет за финансирање, пројектовање, изградња, одржавање и управљање три објекта гараже са  хелидромом у оквиру комплекса Универзитетског клиничког центра Србије („Концесија”).

 1. Контакт подаци Министарства здравља

            Снежана Ђукић, руководилац Групе за јавне набавке

А: Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија

W: хттпс://www.zdravlje.gov.rs

е-маил адреса: snezana.djukic@zdravlje.gov.rs

 

 1. Подаци о концесији
  • Предмет концесије/ природа и обим концесионе делатности

Члан 10. Закона о концесијама прописује да концесија подразумева уступање приватном партнеру, између осталог, комерцијалног коришћења добра у својини јавног тела. Министарство здравља, као јавно тело и оснивач Универзитетског клиничког центра Србије („УКЦС“), започиње овај поступак доделе концесије за доделу Концесије („поступак доделе концесије”). Концесија се додељује одабраном приватном партнеру, путем уговора о концесији по завршетку поступка доделе концесије и одабира најповољније понуде. Предмет Концесије је пројектовање, финансирање, изградња, управљање, одржавање и пренос три гараже које се налазе у оквиру комплекса УКЦС (у даљем тексту појединачно као „гаража” и заједно као „гараже”) и хелидрома (у даљем тексту такав пројекат означен као „пројекат”).

 • Место обављања концесије

Место обављања концесионе делатности обухваћене Концесијом налази се на територији града Београда, у оквиру комплекса УКЦС како следи:

2.2.1 Гаража „Ресавска“

Пројектом је предвиђена изградња објекта гараже у делу парцеле између клиника Лаза Лазаревић, I и II Хируршке клинике и поликлинике са стационаром и ОП блоком. За овај објекат постоји израђено идејно решење, а што се тиче планских докумената на основу којих ће се израђивати пројектно-техничка документација, у току је верификација урбанистичког пројекта.

Подручје детаљне разраде - захвата око 4.456 m2 и обухвата габарит планиране гараже са површинама ободних тротоара док су профили ободних саобраћајница за кретање интервентних и противпожарних возила, преузети из већ постојећег пројекта за грађевинску дозволу. Пројектованим решењем, објекту се приступа преко две двосмерне рампе, на начин да је на првој двострука улазна рампа, а на другој двосмерна излазна рампа.

Објекат гараже је намењен за паркирање возила на шест нивоа, и то на једном подземном и четира надземна нивоа, на начин да је шести ниво паркирања на крову објекта гараже. Гаража је по типу подземно-надземна и припада категорији великих гаража. Пешачка комуникација између нивоа са обавља преко једног степеништа, док се пешачка вертикална комуникација у објекту остварује преко четири степенишна језгра и једног језгра са лифтом за транспорт осан особа. Уз лифтовско језгро предвиђени су мокри чворови на свим етажама осим у приземљу.

Приступ објекту остварује са интерне саобраћајнице комплекса - ул. др Косте Тодоровић, преко две одвојене двоструке рампе. Контрола приступа се врши софтверски, на начин да се читачима регистрација контролише улаз без задржавања на рампама.

Укупан број паркинг места у објекту износи 639, од којих је 65 паркинг места предвиђено за особе са инвалидитетом, односно 10%.

Осам паркинг места за санитетска возила предвиђено је на уређеном паркинг простору у партеру уз објекат гараже са његове југоисточне стране.

Паркинг места су димензионисана тако да су минималне ширине 2,5 m и дужине 5 m. Сва паркинг места за особе са инвалидитетом задовољавају минималне димензије паркинг места према SRPS U.S4.234. Димензије паркинг места за санитетска возила уз су 3.5х5.5 m.

Укупна бруто површина објекта је 21.859,40 m2.

2.2.2  Гаража „Централна - Хелидром“

Изградња објекта гараже под радним називом „Централна - Хелидром“ је планирана у делу парцеле на месту данашњег паркинга испред клинике за неурохирургију, на локацији садашњег неусловног хелидрома. Предност одабране локације огледа се у томе што се налази у самом централном делу УКЦС па самим тим има подједнаку удаљеност до свих болница. На крову ове гараже ће се изградити болнички хелидром. За овај објекат још увек не постоји израђен идејни пројекат, а у току је израда концептуалних решења и припрема документације за израду Урбанистичког пројекта.  Потврђени Урбанистички пројекат ће представљати основ за издавање локацијских услова.

Подручје детаљне разраде - захвата око 1.800 m2 и обухвата габарит планиране гараже са површинама ободних тротоара. Пројектованим решењем објекту се приступа преко две двосмерне рампе, на начин да је на првој двострука улазна рампа, а на другој двосмерна излазна рампа.

Објекат гараже је намењен за паркирање возила на шест нивоа, свих надземних, на начин да је на шестом нивоу (крову објекта гараже) планирана изградња хелидрома. Гаража је по типу надземна и припада категорији великих гаража. Приземље овог објекта је пролазно, тј намењено отвореном кретању свих типова возила. Пешачка вертикална комуникација у објекту се остварује преко једног степенишног језгра и два лита за транспорт 8 и 12 особа. Уз лифтовско језгро предвиђени су мокри чворови на свим етажама осим у приземљу.

Приступ објекту остварује са  интерне саобраћајнице комплекса  северно из Пастерове улице и са јужне стране саобраћајницом из правца улице Др Косте Тодоровића преко две одвојене двоструке рампе Контрола приступа се врши софтверски, на начин да се читачима регистрација контролише улаз без задржавања на рампама.

Укупан број паркинг места у објекту процењује се на 250, од којих је 25 паркинг места предвиђено за особе са инвалидитетом, односно 10%.

Паркинг за санитетска возила је превиђен ван габарита гараже уз Клинику за неурохирургију

Паркинг места су димензионисана тако да су минималне ширине 2,5 m и дужине 5 m. Сва паркинг места за особе са инвалидитетом задовољавају минималне димензије паркинг места према SRPS U.S4.234. Димензије паркинг места за санитетска возила уз су 3.5х5.5 m.

Укупна бруто површина објекта је 9.000 m2.

 

2.2.3 Гаража „Делиградска“

Изградња објекта гараже под радним називом „Делиградска“ је планирана у делу парцеле на углу улица Делиградске и Др. Косте Тодоровића На зеленој површини, која се највећим делом и сада користи за паркинг површине, вршиће се изградња треће гараже.

За ову локацију је у току израда концептуалних решења и припрема документације за урбанистичко-техничке и планске документе. Имајући у виду непостојање планских докумената и других параметара, поменута локација је најоптималнија за предметну гаражу, међутим након прибављања потребне документације изградња ове гаража може бити планирана и на другој локацији у оквиру комплекса УКЦС.

Подручје детаљне разраде - захвата око 5.000 m2 и обухвата габарит планиране гараже са површинама ободних тротоара. Пројектованим решењем објекту се приступа преко две двосмерне рампе, на начин да је на првој двострука улазна рампа, а на другој двосмерна излазна рампа. Ова гаража је са свих страна опслужена постојећим саобраћајницама у улицама Делиградској и Др Косте Тодоровића, са којих је могућ колски приступ и приступ противпожарних возила. Контрола приступа се врши софтверски, на начин да се читачима регистрација контролише улаз без задржавања на рампама

Због значајне денивелације терена, предвиђа се да ће објекат ове гараже, намењен за паркирање возила, бити на седам нивоа, укопаних, делимично укопаних и надземних, на начин да је седми ниво паркирања на крову објекта гараже. Гаража припада категорији великих гаража. Пешачка вертикална комуникација у објекту се остварује преко једног степенишног језгра са лифтом за транспорт осам особа. Уз лифтовско језгро предвиђени су мокри чворови на свим етажама осим у приземљу.

Укупан број паркинг места у објекту процењује се на 1000, од којих је 100 паркинг места предвиђено за особе са инвалидитетом, односно 10%.

Паркинг за санитетска возила је превиђен ван габарита гараже уз Клинику за неурохирургију дуж постојећих саобраћајница.

Паркинг места су димензионисана тако да су минималне ширине 2,5m и дужине 5m. Сва паркинг места за особе са инвалидитетом задовољавају минималне димензије паркинг места према SRPS U.S4.234. Димензије паркинг места за санитетска возила су 3.5х5.5m.

Укупна бруто површина објекта је 25.000 m2.

 

 • Врста концесије и поступка доделе концесије

Поступак доделе концесије спроводи се на основу члана 20. став 3, у вези са чланом 10. став 1. и у складу са члановима од 35. до 41. Закона о концесијама.

Концесија неће бити додељена у фазама. Поступак доделе концесије ће бити спроведен без преквалификације.

 • Процењена вредност пројекта

Процењена вредност пројекта је 3.334.890.493 динара,  односно 28.357.912,36 евра,  прерачунато по курсу  од 1ЕУР=117,60 динара.

 • Концесиона накнада

Концесиона накнада плаћаће се од стране концесионара у складу са динамиком утврђеном уговором о концесији. Концесиона накнада се састоји од једнократне концесионе накнаде и годишње концесионе накнаде:

 • први део који се исплаћује као једнократна накнада која се процењује на износ од 510.000 евра, што је и процењена вредност изградње хелидрома. Једнократна концесиона накнада се неће плаћати јавном телу у новцу, већ у обавези изградње хелидрома од стране и о трошку концесионара, уз обавезу да исти преда у целости јавном телу у државину и на коришћење и управљање, одмах по изградњи („једнократна концесиона накнада“) и
 • други део се исплаћује годишње као концесиона накнада по изграђеном паркинг месту одговара износу годишње концесионе накнаде понуђене од стране одабраног понуђача у оквиру поступка доделе концесије („годишња концесиона накнада“). Укупна годишња концесиона накнада за гараже за које је издата употребна дозвола се обрачунава од првог дана након почетка употребе тих гаража.

Након изградње све три планиране гараже у предвиђеном капацитету, јавно тело има право да захтева од концесионара, да уместо наплате годишње накнаде, искористи право коришћења минимум 5% од укупно изграђених паркинг места, у гаражи „Централна-Хелидром“, на етажама и позицијама које јавно тело одабере („резервисана паркинг места“). У овом случају, од дана постизања споразума о коришћењу резервисаних паркинг места, концесионар неће плаћати годишњу концесиону накнаду у новцу, већ ће се годишња концесиона накнада изражавати као вредност права коришћења резервисаних паркинг места.

 

 • Рок трајања концесије

Рок трајања концесије може бити најдуже 35 година. („рок трајања концесије”).

 • Права на земљишту

Земљиште потребно за реализацију пројекта, односно потребно за изградњу гаража, биће обезбеђено од стране јавног тела на начин одређен Уговором о концесији. Јавно тело ће бити носилац права својине над изграђеним гаражама и хелидромом.

 1. Учешће у поступку доделе концесије
  • Преузимање конкурсне документације

Свако заинтересовано лице које испуњава прописане услове, може да учествује у поступку доделе концесије и да преузме конкурсну документацију. Група понуђача, односно конзорцијум може да учествује у поступку доделе концесије у складу са условима предвиђеним конкурсном документацијом и Законом о концесијама.

Накнада за преузимање конкурсне документације ће се наплаћивати у износу од 117.560,00 РСД.

Захтев за преузимање конкурсне документације („захтев за конкурсну документацију”) треба доставити јавном телу, на адресу назначену у члану 1, препорученом поштом са повратницом или путем е-маила.

Уз захтев за конкурсну документацију, свако заинтересовано лице мора да достави:

 • уредно потписан примерак уговора о поверљивости, чији се нацрт налази у Додатку 1 овог јавног позива; и
 • извод издат од надлежног привредног регистра, који није старији од 30 дана од дана подношења захтева за конкурсну документацију, који потврђује да је потписник уговора о поверљивости овлашћен за такво заступање заинтересованог лица или оригинал уредно потписаног и овереног пуномоћја, у случају да уговор о поверљивости потписује лице које није законски заступник заинтересованог лица које подноси захтев за конкурсну документацију. У случају да било који од ових докумената није издат на српском или енглеском језику, оверени превод овлашћеног судског тумача у Републици Србији мора да буде приложен уз оригинал релевантног документа.

Захтев за конкурсну документацију треба да садржи адресу и е-маил адресу заинтересованог лица на коју треба доставити конкурсну документацију.

Само захтев за конкурсну документацију који испуњава услове из члана 3.1 ће се сматрати уредним и потпуним и омогућити заинтересованом лицу да преузме конкурсну документацију.

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију најкасније до истека рока за подношење понуда, у просторијама јавног тела, ул. Немањина22-26, пети спрат, у канцеларији бр. 16, радним данима у времену од 8 до 14 часова, уз доказ о уплати износа од 117.560,00 на текући рачун 840-745128843-36 – Остали приходи буџета Републике. 840-745128843-36 – Остали приходи буџета Републике.

Девизни рачун - 840-302731-49 — Министарство  здравља – Наменски подрачун – Откуп тендерске документације по јавном позиву за учествовање у поступку доделе концесије за финансирање, пројектовање, изградњу, одржавање и управљање три објекта гараже са хелиодромом у оквиру комплекса Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Услови за учешће у поступку доделе концесије

3.2.1 Обавезни услови за учешће

Сваки понуђач мора да докаже да:

 • је активно правно лице, уписано у надлежни привредни регистар у земљи порекла;
 • понуђач и његови законски заступници нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани због извршења кривичног дела против привреде, кривичних дела против животне средине, примања или давања мита или због преваре;
 • је измирио доспеле порезе, доприносе и остале јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге земље порекла;
 • поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Докази за испуњење обавезних услова за учешће детаљно су предвиђени у Додатку 2 овог јавног позива.

3.2.2 Додатни услови за учешће, односно квалификациони услови

Сваки понуђач мора да испуни следеће квалификационе услове:

 1. да поседује лиценцу (I) П112Е5 Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за пројектовање пројеката пројекти електроенергетских инсталација у системима светлосног обележавања аеродрома за објекте нискоградње на аеродромском комплексу (полетно-слетне стазе, рулне стазе, пристанишне платформе, хангарске платформе) и (II) И112Е5 Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за извођење електроенергетских инсталација у системима светлосног обележавања аеродрома за објекте нискоградње на аеродромском комплексу (полетно-слетне стазе, рулне стазе, пристанишне платформе, хангарске платформе).
 2. да је у претходне три годин, рачунајући од дана објављивања јавног позива, имао искуства у изградњи најмање три хелидрома;

У случају конзорцијума, један члан конзорцијума мора самостално да испуњава наведени услов. Такав члан конзорцијума ће уједно бити номинован за лидера конзорцијума у уговору о конзорцијуму;

 1. Понуђач је у претходне три године које претходе години у којој је објављен јавни позив, изградио најмање три грађевинска објекте са минимум пет нивоа и
 2. да је остварио најмање 000.000.000 РСД годишњег прихода у свакој од 3 пословне године које претходе години у којој је објављен јавни позив. Годишњи приход за потребе овог услова сматраће се као приход исказан у (ревидираним) финансијским извештајима понуђача.

У случају конзорцијума, највише три (3) члана конзорцијума морају заједно да испуњавању овај услов.

Докази за испуњење додатних, односно квалификационих услова за учешће детаљно су предвиђени у Додатку 2 овог јавног позива.

 1. Критеријум за избор најповољније понуде

Критеријуми за избор најповољније понуде су највиша понуђена годишња концесиона накнада, број година трајања концесије и рок изградње гараже „Ресавска.

 • Годишња концесиона накнада

Годишња концесиона накнада плаћа се од првог наредног радног дана од дана издавања прве употребне дозволе за гаражу у оквиру пројекта. Годишња накнада не може бити мања од 9.455,50 динара по паркинг месту у гаражи за коју је издата употребна дозвола („годишња концесиона накнада по паркинг месту“). Укупна годишња концесиона накнада, за свих 1.889 планираних паркинг места не може бити нижа од 17.861.439,50 динара („укупна годишња концесиона накнада“). Овај износ једнак је 5% од укупних процењених годишњих прихода од издавања 1.889 паркинг места, који износе 357.229.310,40 динара.

Годишња накнада се исказује и плаћа у динарима.

 • Дужина трајања концесије

Дужина трајања коцесије, то јест јавног уговора, може бити највише 35 (тридесетпет) година.

 • Рок за изградњу Гараже „Ресавска“

Основни предуслов за отпочињање изградње је испуњење законских услова за извођење радова, што је одговорност и обавеза јавног партнера. Максимални рок за извођење радова износи 6 (шест) месеци од стицања услова за градњу.

 • Оцењивање понуда

Понуде ће се оцењивати на основу следећих критеријума:

 1. Укупна годишња коцесиона накнада [Н], исказана у динарима,
 2. Дужина трајања концесије [Г], исказана у броју година и
 3. Рок изградње гараже „Ресавска“ [Р], исказан у броју месеци.

Поени сваког понуђача [П] (максимално 100) ће се рачунати у складу са следећом формулом:

П = ПН + ПГ + ПР

 • ПН = Нп/Ннп х 30

ПН – број пондера

Нп – вредност понуђене укупне годишње концесионе накнаде

Ннп – вредност највише понуђене укупне годишње концесионе накнаде

 • ПГ = Гнп/Гп х 20

ПГ – број пондера

Гп – вредност понуђеног трајања концесије (у годинама)

Гнп – вредност најнижег понуђеног трајања концесије (у годинама)

 • ПР = Рнп/Рп х 50

ПР – број пондера

Рп – понуђена вредност рока изградње Гараже „Ресавска“ (у месецима)

Рнп – вредност најнижег понуђеног рока изградње Гараже „Ресавска (у месецима)

 

 1. Подношење понуда

Рок за подношење понуда је 60 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије“, до 12 часова („рок за подношење понуда"), у просторијама јавног тела, како је претходно назначено у члану 1.

Понуде се достављају лично или путем препоручене поште са повратницом, у затвореним ковертама/кутијама, како је детаљно објашњено у конкурсној документацији. Понуде ће се сматрати достављеним након њиховог физичког пријема од стране јавног тела.

Понуде морају бити достављене на српском језику на ћириличном писму.

 1. Обавештење о исходу поступка доделе концесије

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништају поступка давања концесије износи 60 дана, а почиње да тече даном истека рока за достављање понуда. Јавно тело ће доставити релевантну одлуку, уз копију записника о отварању и оцени понуда, сваком понуђачу путем е-маила и без одлагања објавити на својој званичној интернет-страници.

 1. Заштита права понуђача

Свако лице заинтересовано за учешће или које учествује у поступку доделе концесије има право да поднесе захтев за заштиту права у вези са поступком доделе концесије Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки („комисија”).

Захтев за заштиту права се подноси јавном телу на адресу назначену у члану 1. овог јавног позива, препорученом поштом са повратницом.

Копија захтева за заштиту права се истовремено подноси и комисији на следећу адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд

Захтев за заштиту права може се поднети против било које одлуке јавног тела која се може одвојено побијати, а која је према мишљењу подносиоца донета незаконито.

Рокови за подношење захтева за заштиту права су:

 • најкасније седам (7) дана пре истека рока за подношење понуда, у случају да се захтев за заштиту права односи на конкурсну документацију или било коју другу радњу јавног тела у вези са поступком доделе концесије која је предузета пре истека рока за подношење понуда;
 • 15 (петнаест) дана од објављивања резултата поступка доделе концесије, односно од објављивања одлуке о избору најповољније понуде или одлуке о поништају поступка доделе концесије на интернет-страници јавног тела, у случају да се захтев за заштиту права односи на било коју од ових одлука јавног тела.

У случају да је захтев за заштиту права у овом поступку доделе концесије поднет од стране истог подносиоца, каснијим захтевом за заштиту права не могу се побијати радње јавног тела које је подносилац знао или могао знати при подношењу првог захтева за заштиту права.

 1. Гаранција понуде

Сваки понуђач дужан је да уз понуду достави и безусловну, неопозиву, без протеста и плативу на први позив банкарску гаранцију за озбиљност понуде, („гаранција понуде”). Гаранција понуде ће гласити на износ збира понуђене годишње концесионе накнаде и једнократне концесионе накнаде Гаранција понуде може да гласи на РСД или ЕУР. Уколико се гаранција понуде издаје у РСД, гласиће на збир износа од 510.000 ЕУР прерачунато у РСД према средњем кусту Народне банке Србије на дан објављивања Јавног позива и износа понуђене укупне годишње концесионе накнаде у РСД. Уколико се гаранција понуде издаје у ЕУР, гласиће на збир износа од 510.000 ЕУР и износа понуђене укупне годишње концесионе накнаде у ЕУР.

Форма и садржина гаранције понуде, као и критеријуми за прихватљивост банке која је издаје биће предвиђени конкурсном документацијом.

Рок трајања „гаранције понуде” не сме бити краћи од 60 дана, рачунајући од дана рока за подношење понуда.

Прилози:

1) Додатак 1 - Уговор о поверљивости;

2) Додатак 2 - Услови за учествовање у поступку доделе концесије и докази за њихово испуњење.