ДОМ ЗДРАВЉА БОР

На основу члана 24-27., члана  192. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) члана 27к Закона о буџетском систему РС ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020); Уредбе о поступку за прибављање саглансости за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава члана(Сл.гласник РС 159/20) члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.96/2019 и 58/2020-Анекс I), важећег Кадровског плана Дома здравља Бор, важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор,Одлуке бр.3947 и Решења бр.3948 од 04.08.2021.године  и члана 23. Статута Дома здравља Бор директор

 

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос:  

2 доктора медицине на неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби хитне медицинске помоћи а који би се финансирали из средстава РФЗО-Филијала Бор.

 

  • Услови за заснивање радног односа за доктора медицинесу:

 Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду)и посебни услови
Посебни услови за заснивање радног односа су:

  • VII-1 степен стручне спреме -медицински факултет,
  • Положен стручни испит за звање доктора медицине,
  • Упис у лекарску комору Србије или лиценца.
    Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:

Својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, и-  мејл адресом,

Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора медицине,

Неоверену фотокопију личне карте,

Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

Решење о упису у лекарску комору  Србије или лиценцу.

Уколико имају радно искуство у струци ( здравство-потребно доставити оверене потврде из здравствених установа о радном стажу )

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-   доказ о општој здравственој способности; 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Бор.

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, комисија може обавити разговор или ако је потребно утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати, поред радног искуства/стажа у струци, дужине студирања и просечне оцене студирања.

Рад се у Служби хитне медицинске помоћи обавља у сменама и ноћни рад а у складу са описом послова из важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор.

За све кандитате:

Уколико кандидат који буде био изабран одбије да закључи уговор о раду, послодавац ће примити кандидата са ранг листе који испуњава горе наведене услове из огласа.

Објава ранг листе кандидата након завршеног бодовања биће објављена на огласној табли Дома здравља Бор за коју су кандидати у обавези да прате, послодавац није у обавези да писаним путем обавести кандидате о исходу конкурса већ ће исто вршити телефонским путем и објавом обавештења на огласној табли.

Подношењем пријаве на конкурс, сматраће се да је кандидат сагласан са свим условима из конкурса.

Лица која не учествују и не поднесу пријаву на конкурс, немају права да захтевају додатна обавешетња о исходу поступка и другим елементима из огласа.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање РС.

  Достављање горе наведене документације је до 14.30 сати са истеком последњег дана огласа.

Пријаве се предају  у затвореној коверти ( на коверти обавезно назначити " Конкурс за запошљење " са Именом и презименом кандидата као и контакт телефоном ) Пријаве које буду пристигле путем мејла неће се узети у разматрање.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запошљење за доктора медицине“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Неблаговремене пријаве,као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом,неће бити разматране.


По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима