DOM ZDARVLJA PIROT

Na osnovu člana 7. 8 i  9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („ Službeni glasnik RS“, broj 96/2019) i saglasnosti Ministarstva zdravlja broj 112-01-00493/2021-2 direktor Doma zdravlja Pirot raspisuje

J A V N I  O G L A S

Za prijem u radni odnos na  neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u Domu zdravlja Pirot  :

  • Doktor medicine  - 1 izvršilac

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih  članom 24. Zakona o radu Rapublike Srbije („ Sl. glasnik Republike Srbije„ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) kandidat mora ispunjavati i sledeće posebne uslove :

  • VII1 stepen stručne spreme , doktor medicine
  • stručni ispit
  • licenca ili rešenje o upisu u imenik lekarske  komore

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:

-kratku biografiju/CV

-ličnu kartu

-fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu

-fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

-fotokopija  licence / rešenja

-izvod iz matične knjige rođenih/venčanih

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Pirot, internet stranici Ministarstva zdravlja i internet prezentaciji zdravstvene ustanove. Zainteresovani kandidati prijave dostavljaju lično ili na adresu Dom zdravlja Pirot, ul. Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot. Datum objavljivanja oglasa je 06.08.2021.godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.