Здравствени центaр Ужице

 На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 8585  од 06.08.2021  .год , Здравствени центар расписује   

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

 

ОЈ Општа болница Прибој

 

  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ............................ 1 извршилац

         Услови за заснивање радног односа

  • За радно место  спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге -I степен стручне спреме ,завршена основна  школа ,без обзира на радно искуство

 

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Кратку биографију

 

 

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.