Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача

   На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа („ Службени гласник РС „ број 96/2019), Сагласности Министарства здравља Сагласности Министарства здравља бр. 112-01-00705/2021-02 од 30.07.2021. Одлуке В.Д. директора болнице број 149/2021  од  23.08.2021. године,  а на  oснову указане потребе,

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,

расписује

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за обављање послова:

 

 1. Спремачице......................................................................................... три ( 3 ) извршиоца;

 

 • Стручна спрема / образовање: основно образовање

 

Уз пријаву за оглас  кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • очитану личну карту.

 

 1. Домар /Мајстор одржавања- Руковаоц централног грејања............два ( 2 ) извршиоца;

 

 • Стручна спрема / образовање: средње образовање

 

Уз пријаву за оглас  кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • положен стручни испит за рад са судовима под притиском за послове руковања постројењем у котларници,
 • очитану личну карту.

 

 1. Помоћни радник у техничкој служби.................................................... два ( 2 ) извршиоца;

 

 • Стручна спрема / образовање: основно образовање

 

Уз пријаву за оглас  кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • очитану личну карту.

 

Кандидати  морају да испуњавају  опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу.

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима (који се прилажу у овереној фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања  на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, Министарства здравља и Националне службе запошљавања.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача.   

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију о испуњењу услова огласа у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пријаву на оглас доставити на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију,

Парк 4- 15316 Бања Ковиљача

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08.оо до 14.оо часова, са назнаком „ за оглас – не отварати,,