Здравствени центар Ужице

 
   

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 8885  од 17.08.2021.год  , Здравствени центар расписује   

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

                         

                   

          ОЈ Општа болница Ужице

 1. Виши физиотерапеут ............................................................................................. 1 извршилац
 2. Физиотерапеутски техничар ................................................................................. 1 извршилац
 3. Медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству............................... 1 извршилац

        

        ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Сервирка ................................................................................................................. 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место виши физиотерапеут -VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер физиотерапеутски ,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место физиотерапеутски техничар  -IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер физиотерапеутски ,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству -IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер гинеколошко акушерска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место сервирке – II степен стучне спреме,завршена основна или средња школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.