Дом здравља Др Властимир Годић -Варварин

На основу чл.30-33 и чл.37 Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 74/15,13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)  чл. 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020-Анекс)  закључка Скупштине општине Варварин бр.401-43/2020-I од 18.12.2020.год. и одлуке директора бр._1242  _ од ___23.08___2021.год., расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 За пријем у радни однос на одређено време, чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком и то:

 

  • један извршилац (1 извршилац) – доктор медицине, на одређено време до 3 месеца – у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и негом у Дому здравља ``Др Властимир Годић`` Варварин, са пуним радним временом.

 

 

Опис послова : Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова

Услови за пријем у радни однос :

Потребна стручна према:  Високо образовање – Медицински факултет:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године.
  • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године.

Остали посебни услови:

  • стручни испит
  • лиценца
  • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе)

 оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе

фотокопија извода из матичне књиге рођених

фотокопија извода из матичне књиге венчаних (за кандидате код којих је било промене презимена)

уверење о држављанству 

лекарско уверење

фотокопију или очитану личну карту

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве са пратећом документацијом слати поштом на адресу: Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, ул. Слободе бб, или доставити лично у просторије Службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Контакт  телефон : 037/787-276

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.