Општa болницa „Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице  „Стефан Високи“, чланa  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-1725/2021 од 26.02.2021 године, кадровским планом Министарства здравља за Општу болницу „Стефан Високи“ за 2020. годину бр-112-01-31/2020-02 од 01.10.2020. године вд директора Опште болнице „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка, доноси:

 

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

За рад у Општој болници "Стефан Високи" Смедеревска Паланка  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања

(VII степен стручне спреме)  .............................................................................jeдан (1) извршилац

 

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

VII степен стручне спреме, завршен електротехнички или машински факултет

Знање рада на рачунару

 

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

 Организује и прати извршење свих послова инвестиционог и техничког одржавања.;

Учествује у изради плана у делу који се односи на инвестиционо одржавање и учествује у његовој реализацији;

Снима стање постојећих објеката и инсталација техничког система и припрема предлог радова и услуга

Руководи радом техничке службе и кординира рад у самој служби;

Даје предлоге на предузимању потребних мера за ефикаснији рад техничке службе

Обавља контролу извршених радних задатака и врши поентажу рада

обавља и друге послове утврђене правилником и организацији и систематизацији послова

 

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,

фотокопију сведочанства о завршеном електротехничком или машинском факултету

фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству

фотокопија извода из матичне књиге рођених

фотокопија уверења о држављанству (фотокопије држављанства не сме бити старија од 6 месеци) 

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка. 

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, (са назнаком – пријава на оглас) или лично у писарници Опште болнице „Стефан Високи“.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљености...)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима као и и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

 По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.