Дом здравља Житиште

На основу члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс 1.), члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Колективног уговора код Дома здравља Житиште расписује се

 

ОГЛАС
за радно место:

Администратор информационих система и технологија

 

Број извршилаца: 1 (један)
Врста радног односа: радни однос на одређено време до 3 месеца

Радно време: пуно, 40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 

Услови за пријем:

  1. Високо образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – Звање: Инжењер информационих технологија
  2. Положен возачки испит „Б“ категорије
  3. Држављанство Републике Србије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом, уз обавезну адресу и контакт телефон
  • Личну карту (фотокопија или очитана)
  • Диплому о завршеном школовању (фотокопија)
  • Уверење о држављанству (оригинал)
  • Фотокопију возачке дозволе

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити на адресу: Дом здравља Житиште, 23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16, са назнаком „За оглас – ИТ Администратор“. Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД Директора

Китареску др Дојнел с.р.