Институт за трансфузију крви Србије, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукa директора Института за трансфузију крви Србије број 4012/1 и 4030/1 од 26.08.2021. расписује:

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос за следећa раднa местa:

 

Лабораторијски техничар у дијагностици – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања.

Опис посла: послови приликом узимања крви (молекуларна контрола крви на маркере трансфузијом преносивих болести: АИДС, хепатитис, сифилис и др,под надзором лабораторијског техничара у трансфузиологији;серолошка контрола крви на маркере трансфузијом преносивих болести: АИДС, хепатитис и остале вирусне инфекције које се могу пренети трансфузијом крви, под надзором лабораторијског техничара у трансфузиологији)                    

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопија лиценце
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

 

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 2 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Додатна знања / испити / радно искуство

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до три месеца трајања због потребе завршетка посла на  чишћењу, прању, спремању радних просторија  чији  је обим  привремено повећан.

Опис посла: чишћење, прање, спремање радних просторија, ходника, степеништа магацина, дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; чишћење, прање, спремање радних просторија у којима се обавља здравствена делатност.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др Весна Мијуцић