Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр.96/19 ), и Одлуци о пријему у радни однос на одређено време бр. 6832/21 од 16.09.2021. год.,  в.д. директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С
за пријем у радни однос  на одређено време

за рад у COVID болници

за следећа радна места - послове:

 

 

1.Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове за рад при правним и економским пословима Ковид болнице Крушевац Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

  2 извршиоца на шест (6) месеци због повећаног обима посла

Услови: Високо образовање: завршен Правни факултет, на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова

- знање рада на рачунару.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. Референт за финансијско – рачуноводствене послове за рад при правним и економским пословима Ковид болнице Крушевац Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

 3 извршиоца на шест (6) месеци због повећаног обима посла

Услови: -средњa школа, IV степен, економског смера

- знање рада на рачунару

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Референт за финансијско – рачуноводствене послове за рад при правним и економским пословима Ковид болнице Крушевац Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

– 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: -средњa школа, IV степен, економског смера

- знање рада на рачунару

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. Референт за правне, кадровске и административне послове за рад при правним и економским пословима Ковид болнице Крушевац Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

 2 извршиоца на шест (6) месеци због повећаног обима посла

Услови: -средња школа, IV степен, правног смера

- знање рада на рачунару

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Магационер/економ за рад при правним и економским пословима Ковид болнице Крушевац Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

- 1 извршилац на шест (6) месеци због повећаног обима посла

Услови: средње образовање;

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. Сервирка за рад при техничким пословима Ковид болнице Крушевац Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

- 1 извршилац на шест (6) месеци због повећаног обима посла

Услови: средње образовање;

изузетно:

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге за рад при техничким пословима Ковид болнице Крушевац Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

- 1 извршилац на шест (6) месеци због повећаног обима посла

Услови: - основна школa

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге за рад при техничким пословима Ковид болнице Крушевац Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

– 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: - основна школa

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Помоћни радник за рад при техничким пословима Ковид болнице Крушевац Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

– 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: - основна школa

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

За радна места под бр. 1 до бр. 5:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном
 • оверену фотокопију дипломе
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована)
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

За радно место под бр. 6:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи са потврдом о радном искуству на наведеним пословима
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

За радна места  под бр. 7 до бр. 9 :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована)
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме),

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

             

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине