Дом Здравља Кањижа

На основу члана 24. Закона о раду(сл.гл.РС 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 )на основу члана 7  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, директор Дома здравља Кањижа Каролина Ђолаи, у предмету одлучивања о расписивању јавног огласа, дана  22.09.2021. године  расписује:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на следеће радно место:

 

  1. један (1) медицински техничар (сестра), на одређено време до годину дана за рад у служби опште медицине и медицине рада у COVID амбуланти, због повећања обима посла.

 

2.Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • уверење о држављанству
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној Вишој или Средњој образовању
  • фотокопија возачке дозволе ( Б категорија)
  • доказ да се против кандидата не води кривични поступак односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда или МУП-а).
  • положени приправнички испит


Пожељно је познавање српског и мађарског језика од стране кандидата.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Дом Здравља Кањижа , Карађорђева 53., Кањижа 24420, са назнком „ ЗА КОНКУРС –НЕ ОТВАРАТИ“

Ближе информације о јавном огласу могу се добити код: Директора Ђолаи Каролина , 024-874-105.

 Директор Дома здравља Кањижа