Здравствени центар Пећ

У складу са обавештењем Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02 од 26. августа 2021. године о продужењу примене Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа број, члана 7-9. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020) Кадровског плана за Здравствени центар Пећ за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 26.10.2018.године, в.д. директора објављује

 

КОНКУРС

За пријем у радни однос на одређено време

до 31. децембра 2021. године

          Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до 31. децембра 2021. године:

  1. Медицинска сестра (општи смер) – 1 извршилац на одређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места.

 

Опис посла за наведено радно место утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радног места Здравственог центра Пећ.

Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати требају да испуњавају и следеће услове:

Под бројем 1.

СТРУЧНА СПРЕМА

ОБРАЗОВАЊЕ: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО

           Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, адресом, е/mail адресом и контакт телефоном, кандидати у затвореној коверти подносе:

-Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи одговарајућег профила;

-Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;

-Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

-Личну карту (очитану)

-Оверену фотокопију Уверења о држављанству;

-Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

-Положен стручни испит.

         Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д. директора.

         Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа.

         Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

-Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од  6 месеци

-Уверење о ( не) кажњавању (уверење издаје полицијска управа) не старије од 6 месеци.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

         Оглас објавити код националне службе за запошљавање, интрнет страницама Министарства здравља РС/Огласи и конкурси здравствених установа и интернет страници Здравственог центра Пећ.

        Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страницама Националне службе за запошљавање.

        Пријаве се могу послати поштом на адресу: Здравствени центар Пећ бб, 38310 Гораждевац, или доставити лично у Дому здравља Гораждевац.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

        Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОРА

Др  Станислава Радовић