ДОМ ЗДРАВЉА АДА

На основу члана 37.  става 1. и става 4. тач. 1) Закона о раду,  Директор Дома  здравља Ада, дана  22.09.2021. године

расписује

 

 

О Г Л А С

за пријем

 

  1. ЈЕДНА СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ     НА     РАДНО МЕСТО СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

 

на одређено време до 6 месеци са пуним радним временом

 

Услови:  

 

  • оверена фотокопија дипломе о завршеној Основној школи,

 

Заинтересовани кандидати треба да приложе (оверене фотокопије) за радно место на које су се пријавили ради доказа о испуњености услова, молбу и ЦВ, као и оверену фотокопију М образаца  уколико је кандидат имао раније запослење у здравственој  установи, и потврду да нису осуђивани за кривично дело.                                      

 

Молбе са неопходним документима треба доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Кикинда – Испостава Ада и на сајту Министарства здравља Републике Србије.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу ДОМ ЗДРАВЉА АДА У АДИ улице Јожеф Атила бр. 9 са  назнаком »ЗА ОГЛАС«.

Неблаговремене и непотпуне пријаве заинтересованих кандидата неће се узимати у обзир.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање Кикинда Испостава Ада.

 

 

ДИРЕКТОР                                                           

Др  Балог  Андраш