Дома здравља Рековац


На основу члана 7. 8. и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(„Сл.гласник РС“, бр.96/19), члана 23. Став 1. тачка 1. Статута Дома здравља Рековац, а у складу са  Кадровским планом за Дом здравља Рековац, бр. 112-01-114/2021-02 од 02.08.2021.године и Инструкцијом Министарства здравља бр. 120-01-151/2020-02 од 26.августа 2021.године , в.д. директора Дома здравља Рековац, дана 13.09.2021.године, расписује:

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


1.

 • Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време, на период до 31.децембра 2021.године:

  а) Медицинска сестра- техничар, IV и/или VI ссс, за рад у здравственим службама Дома здравља Рековац – 4 (четири) извршиоца.

 

2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.  овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду  и посебни услови.

Посебни услови  су:

 • IV или VI степен стручне спреме –средња медицинска школа, образовни профил: медицинска сестра/ техничар; односно Виша медицинска школа, образовни профил Виша медицинска сестра/техничар;
 • Положен стручни испит;
 • Упис у комору МСТС.


Као доказ о испуњености услова кандидат треба да достави:

 • Пријаву на оглас ;
 • Кратку биографију.
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, односно оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
 • Очитану личну карте,
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у  комору  МСТС;
 • Доказ да се против кандидата не води кривични поступак , да оптужница није ступила на снагу и да није покренута истрага ( уверење надлежног суда које не сме бити старије од 6 месеци);
 • Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи ( уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице које не сме бити старије од 6 месеци).

 

Кандидати са којима буду закључени Уговори о раду , дужни су да пре ступања на рад доставе лекарско уверење.

 

3.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Рековац.

4.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља Републике Србије, као и на огласној табли Дома здравља Рековац.

5.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ,,Послови“ НСЗ.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава.

 1. 6.

Пријаве се подносе лично  радним даном од 7,00-14,00 часова у Правној служби Дома здравља Рековац или путем поште на адресу: Дом здравља Рековац, ул. Јохана Јоханесона бб, 35260 Рековац, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место медицинска сестра-техничар“

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

 

 

В.д директора

Дома здравља Рековац

др спец Снежана Стојановић