Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

 

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, број 25/2019) и члана 15. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са чланом 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019 и 58/2020 - Анекс), в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, за следеће послове:

 

I

Магационер за пријем, складиштење, чување и испоруку лекова и медицинских средстава у Одсеку за комерцијалне послове, Службе за правне и економско финансијске послове, са пуним радним временом, са пробним радом, 2 (два) извршиоца.

Опис послова:

 

 • задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице,
 • преузима готове производе из производних организационих јединица Института,
 • преузима готове производе из увоза уз пратећу документацију и поштовање процедура,
 • врши ускладиштење робе на начин да се обезбеди адекватно праћење стања и управљање расположивим простором,
 • одговоран је за ускладиштена добра,
 • организује издавање добара по отпремницама, поштујући принцип  издавaњa добара са краћим роком употребе,
 • врши контролу, паковање и испоруку добара из магацина на основу одговарајуће документације, обезбеђује потребну отпремну документацију превознику, као и пошиљку добара крајњем кориснику,
 • ажурира магацинску картотеку у електронској форми о примљеним и издатим добрима, као и о стању истих у магацину,
 • израђује дневне и недељне извештаје о стању свих добара у магацину и доставља их непосредном руководиоцу,
 • врши тромесечни попис добара у магацину и о извршеном попису доставља извештај непосредном руководиоцу,
 • документацију о роби и производима са истеклим роком доставља Одговорној особи за складиштење и дистрибуцију лекова и медицинских средстава и непосредном руководиоцу, предлаже отпис исте и поступа у складу са Стандардним оперативним процедурама (СОП-овима),
 • прати температуру хладњача, на дневном нивоу у складу са Стандардним оперативним процедурама (СОП-овима),
 • одлаже, чува и архивира документацију у складу са позитивним прописима,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца немедицинске службе у Одсеку за комерцијалне послове.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Магационера за пријем, складиштење, чување и испоруку лекова и медицинских средстава у Одсеку за комерцијалне послове, Службе за правне и економско финансијске послове су:

 

 • Средње образовање:

           -   Средња школа,

           -   Познавање рада на рачунару.

 

Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки 1. овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

Тачка 2.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа:

 

 • Радну биографију,
 • Очитану личну карту, односно фотокопију личне карте
 • Фотокопију Дипломе о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не може користити.

Тачка 3.

 

Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве.

 

Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго).

 

О избору кандидата одлучује директор Института.

 

Тачка 4.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Кандидати ће о Одлуци о избору кандидата или обустави јавног конкурса бити обавештени на  интернет страници Института „Торлак“ у делу Огласи/Конкурси, која ће истовремено бити објављена и на Огласној табли Института „Торлак“, чиме ће се сматрати да су сви кандидати обавештени о исходу јавног конкурса.

 

Тачка 5.

 

Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу:

 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11152 Београд

са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Др Вера Стоиљковић